Vitale Verbindingen

Ik schrijf en maak foto’s voor de facebook pagina en de website van Vitale Verbindingen. Daarnaast verricht ik hand en span diensten voor Vitale Verbindingen

Vitale Verbindingen is opgezet voor en door wijkbewoners met ervaring in de GGZ zelf. Het is een herstel-community: een netwerk met een kern van inmiddels 20 ervaringswerkers die wonen in de Arnhemse wijken en vanuit de eigen wijk werken. Daarbij worden eigen herstel-ervaringen ingezet om te werken aan elkaars en andermans herstel, groei en participatie. Vitale Verbindingen heeft een eigen-wijze aanpak. De Vitale Verbinders worden omringd door een breder netwerk van wijkbewoners, kleine ondernemers, wijkbedrijven en instellingen.

Werkwijze

De werkwijze van Vitale Verbindingen is samen te vatten op de ‘vier O’s’:  Ontmoeten, Ondersteunen, Ontwikkelen en Ondernemen.

Ontmoeten

Vitale Verbindingen werkt van onderop: vanuit (de kennis van én over) de wijk, vanuit Ontmoetingsplekken in de wijk (de eigen-wijkse plekken) en met gebruikmaking van de mogelijkheden die in de wijk aanwezig zijn voor herstel, ontwikkeling, meedoen en werken naar vermogen. De wijk is de plaats waar mensen hun netwerk hebben of weer op moeten bouwen, hun eigen thuis, en een oefen- en werkterrein voor het weer kunnen meedoen in de samenleving bijvoorbeeld in taken als groenbeheer en leefbaarheid, burenhulp en ondersteuning, coaching en voorlichting, ontmoeting en catering. Vanuit de eigen-wijkse plekken.

Ondersteunen

Basis en gemeenschappelijke binding is de ervaringskracht en het (samen) inzetten van deze kracht in het Ondersteunen, betrekken en laten meedoen van andere (kwetsbare) wijkbewoners in de Arnhemse wijken, vanuit gelijkwaardigheid. De deelnemers van Vitale Verbindingen zijn zo divers als de samenleving zelf. Het vormt een kleine community die dienst doet als (tussen-)stap naar terugkeer in de samenleving. Het gaat er niet om mensen te “genezen” maar hen een duurzaam perspectief op herstel, groei en participatie te bieden, die ze zelf vormgeven in relatie met hun eigen leefomgeving. Ondersteuning staat ten dienste van een (volwaardig) leven, een leven mèt de eigen kwetsbaarheid. Vitale Verbindingen biedt hierin alternatieven binnen het “gewone leven”. Zij ontzorgt en biedt: door versterking van de eigen regie en kracht van mensen (werken aan hoop, zingeving, empowerment, zelfregie en participatie); door het bieden van (tijdelijke) veilige en nabije herstel-gemeenschap en support van gelijkgestemden.

Ontwikkelen

Op het gebied van Ontwikkeling gaat Vitale Verbindingen uit van ruimte: Ruimte waarin mensen hun eigen persoonlijke ontwikkeltraject kunnen lopen. Bij Vitale Verbindingen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en uitval die deel blijft uitmaken van het leven en ontwikkelproces van de deelnemers. Bij Vitale Verbindingen kan je altijd terugkomen, er is altijd plek, jouw plek. Vitale Verbindingen biedt een flexibele leeromgeving met trainingsmodules, inter-/supervisie door lot- en bondgenoten en participatie-trajecten in de wijk op basis van je eigen passie. Iedere deelnemer loopt hierin zijn/haar eigen pad in het tempo dat bij hem/haar past, begeleid door de andere Vitale Verbinders en bondgenoten in het netwerk. Door het versterken en om mensen “heen-vouwen” van de (mogelijkheden in de) eigen, sociale omgeving (netwerk & wijk, participatie & werk, wonen, vrije tijd) sluit eventuele zwaardere en langdurige zorg beter aan en hoeft deze minder lang of minder intensief te worden ingezet.

Ondernemen

Vitale Verbindingen Onderneemt. Veel Vitale Verbinders ontplooien activiteiten die herstelbevorderend werken. Vitale Verbindingen biedt ondernemende wijkbewoners letterlijk de ruimte deze activiteiten uit te voeren. Dit wordt met veel passie en professionaliteit gedaan en geeft de uitvoerenden een betekenisvolle en volwaardige rol. Omdat het voor de deelnemers niet altijd mogelijk is – vanwege hun kwetsbaarheid – een reguliere arbeidsplaats te vinden, zoekt en ontwerpt Vitale Verbindingen projecten op maat en ondersteunt deelnemers in het zelf ondernemen naar passie. “Onderneminkjes” die tegelijkertijd meerwaarde hebben voor het wonen en samenleven in de wijk en andere “kwetsbare” mensen, zoals kleine cateringbedrijfjes voor het wijkcentrum, tuinders voor de buurtmoestuin of herstelcoaching door ervaringswerkers voor mensen op de wachtlijst.

Vitale Verbindingen werkt verbindend en is van het “gewone leven” van Arnhemmers in de wijken: laagdrempelig, luchtig, aansluitend bij waar de mensen zijn en daar waar ze naar toe gaan.

Wat biedt Vitale Verbindingen?

Vitale Verbinding heeft ontmoetingsplekken in verschillende wijken in Arnhem : Elke maandag in Wijkcentrum Elderveld (Arnhem Zuid) en in buurtcentrum De Beijer (Geitenkamp); elke woensdag en vrijdag in De Nieuwe Hommel (St.Marten/Sonsbeekkwartier). Hier kun je voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek binnenlopen.

De jaarlijkse Zomerschool in de wijken. De Zomerschool wordt gegeven met en door de wijk en biedt een breed palet aan workshops en lezingen. Houdt in de zomer de posters op de website van Vitale Verbindigen in de gaten.

De training “Ervaringscoach in de wijk”.  De training heeft als doel om mensen een andere visie en houvast te bieden voor hun herstel, hen uit te nodigen hierin een volgende stap te zetten, hun netwerk te vergroten en samen te verkennen hoe hun ervaring kan worden ingezet als basis voor participatie. Lees meer

Wijklokaal 026.  Dit is een initiatief van RijnIJssel en Vitale Verbindingen voor leren in, van en met de wijk. In het wijklokaal leren wijkbewoners , ervaringswerkers en studenten samen over en voor het werken in de wijk.

Coaching en begeleiding vanuit de wijk. Heeft u ook behoefte aan contact?  Vitale Verbinders begeleiden en coachen mensen die ondersteuning nodig hebben. Vaak mensen die buiten beeld van de reguliere zorg zijn. Er wordt gewerkt aan goede samenwerking met de sociale wijkteams en andere betrokken professionals hierin.

Diverse workshops en voorlichtingsbijeenkomsten. Vitale Verbinders ontwikkelen zelf op basis van hun eigen talent en passie, maar ook vanuit eigen overlevingskracht workshops en voorlichtingsbijeenkomsten. Workshops als ‘Uit de eenzaamheid’, ‘Mozaiek,’, ‘Zakcentje, eigen geld verdienen’ en voorlichtingen over autisme, PTSS, depressie, en omgaan met conflicten zijn hier voorbeelden van. Onze workshops worden ingezet in trainingen van sociale wijkteams, professionals en in opleidingen voor sociaal werk en hulpverleningen. In buurtcentrum De Beijer wordt maandelijks een voorlichting gegeven als onderdeel van het inloopprogramma.

Project-op-maat. Vitale Verbindingen ondersteunt initiatieven van én door wijkbewoners. Hierbij is soms meer, soms minder ondersteuning nodig. Binnen Vitale Verbindingen wordt gekeken welke ondersteuning noodzakelijk is en hoe deze ingevuld kan worden.

Computer Café. Een keer per week kunnen wijkbewoners langskomen voor vragen met betrekking tot het gebruik van computer, facebook en andere social media. Het kan hierbij gaan om eenvoudige vragen (hoe verstuur ik een e-mail naar meerdere personen tegelijk; hoe maak ik een facebookpagina) tot meer technische vragen (waarom werkt het programma niet als ik doe wat ik moet doen?). Het gaat nadrukkelijk niet om reparatieverzoeken.

Wijkatelier. Een plek waar buurtbewoners gratis les kunstlessen kunnen volgen gegeven door mensen die hun sporen op het gebied van de kunsten hebben verdiend.